රෝදපුටු පරිත්‍යාගය.

රෝදපුටු පරිත්‍යාගය
හොරණ-අරමනාගොල්ලේදී
රසාංගී මෙනෙවියට

ව්‍යාපෘතිය -මනුෂ්‍යත්වයේ අත්වැල

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Translate »