රෝදපුටු පරිත්‍යාගය.

හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ඉලිඹ ප්‍රදේශයේ එක්තැන්වූ මවකට රෝදපුටු පරිත්‍යාගය.

ව්‍යාපෘතිය – මනුශ්‍යත්වයේ අත්වැල

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Translate »