රෝදපුටු පරිත්‍යාගය.

රෝදපුටු පරිත්‍යාගය.

.හොරණ නර්තනගල ප්‍රදේශයේ අංශබාග රෝගී තත්වයෙන් පෙලෙන අයෙකුට.දියණිය බාරගත් අවස්තාව

ව්‍යාපෘතිය – මනුෂ්‍යත්වයේ අත්වැල

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Translate »