කාන්තා දින වැඩසටහන.

මනුෂ්‍යත්වයේ සමාජ සත්කාරය පදනම බුලත්සිංහල සංවිදානය කරන ලද කාන්තා දින වැඩසටහන. විශේෂ ස්තුතිය මනුෂ්‍යත්වයේ පදනමේ අධ්‍යක්‍ෂිකා නයනා දර්ශනි මහත්මියට.

අනුග්‍රහය – චමින්ද බේබි සාමාජික මහත්මාට.

ව්‍යාපෘතිය – හෙට ලොව.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Translate »