අරැක්වත්ත විදුහලට පරිගණක පරිත්‍යාගයක්.

අරැක්වත්ත විදුහලට පරිගණක පරිත්‍යාගය
විශේෂ ස්තුතිය-මනුෂ්‍යත්වයේ පදනමේ අද්‍යක්ෂිකා-කල්‍යානි කන්දෙගමගේ මැතිනියට .
අනුග්‍රහය දැක්වු-පියසේන ගීගනගේ සාමාජික මහත්මයාට

ව්‍යාපෘතිය -සිසුදිරිය

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Translate »