ආයුබෝවන්...!

මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු..!

Since 2010

අප විශිෂ්ඨ සේවා සපයන වසරේ සමාජ සංවිධානය ලෙසින් අභිෂේක ලැබූ සංවිධානයකි...!

අප සංවිධානයේ ප්‍රධාන අරමුණු.

01.

ව්‍යපෘති සිදුකිරීම සඳහා අරමුදල් සපයාගැනීම.

02.

සමාජයට වැඩදායි ව්‍යපෘති ඉටු කීරීම සඳහා වෙනත් ප්‍රබල සමාජ සංවිධාන සමඟ සබඳතා ගොඩනගා ගැනීම.

03.

සාමාජිකයන්ගේ සුබසාධනය.

04.

ප්‍රාදේශීයව ව්‍යපෘති ඉටු කිරීමේදී සියලු ජාතීන්ට සියලු ආගම්වලට නිසි ගෞරවය සහ ඇගයීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම.

අප සංවිධානයේ දැක්ම.

ප්‍රජා සේවය තුලින් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජිවන තත්වය ඉහළ නැංවීම හා පුද්ගල දක්ෂතා හඳුනාගෙන නිසි ඇගයීම ලබාදීම. තවද සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගිමත් ප්‍රජාවක් සහ පිවිතුරු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.

0 K+
සාමාජිකයන්
0 +
සම්පුර්ණ කල ව්‍යපෘති

අප සංවිධානයේ මෙහෙවර.

  • කාන්තා සහ ළමා සුබ සාධන වැඩසටහන් සංවිධානය.
  • දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ ව්‍යපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ස්වයං ව්‍යාපාර, ස්වයං නිෂ්පාදන කරන කණ්ඩායම් උදෙසා අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණය, දේශන, පුහුණු පාඨමාලා සහ නිසි ඇගයීම් ලබාදීම.
  • අපදා තත්වයන් වලදී ප්‍රජා සහන සේවා සැපයීම.
  • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ සුබසාධන සහ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් පාඨමාලා ලබාදීම.
  • පුද්ගල දක්ෂතා හඳුනාගෙන නිසි ඇගයීම සහ ගෞරවාදරය ලබාදෙන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
  • පරිසරය සුරැකීම සඳහා වූ ව්‍යපෘති වැඩසටහන් සංවිධානය.

 

අප සංවිධානයේ බල ප්‍රදේශ

කළුතර, ගාල්ල, රත්නපුර, කොළඹ, ගම්පහ, මාතර දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රධානව ලංකාව පුරා.

Education Template

Translate »